Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda posa en seriós dubte l’existència de suposades indemnitzacions milionàries

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda posa en seriós dubte l’existència de suposades indemnitzacions milionàries i sol·licita un Dictamen jurídic de la Generalitat de Catalunya sobre l’existència o no d’un supòsit de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

tuitLa Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda, davant de les declaracions efectuades per l’Alcalde de Begur, el Sr. Joan Manel Loureiro, en relació a l’expedient urbanístic d’Aiguafreda que impulsa i promou l’Ajuntament de Begur amb la finalitat d’agilitzar la urbanització de la cala d’Aiguafreda i la construcció de més de 260 nous habitatges i 3 hotels, i en particular, en relació a la suposada obligació d’abonar importants indemnitzacions als Promotors en cas de modificació del planejament per preservar la zona forestal i els terrenys amb pendents superiors al 20%, i per impedir la transformació urbanística de les 71 Hectàrees de sòl, ens veiem en l’obligació de puntualitzar el següent:

 1. L’Alcalde de Begur en manifestar que existiran indemnitzacions entre 50 i 70 milions d’Euros en cas de modificar el planejament i preservar els terrenys, incorre en un greu error i en una manifesta negligència.
 2. No es té constància, per part de la Plataforma de l’existència de cap Dictamen pericial ni de cap Informe jurídic ni Tècnic que avali formalment la posició de l’Alcalde i que dictamini l’existència d’un supòsit de responsabilitat patrimonial de l’Administració i d’un deure d’indemnitzar als Promotors i propietaris del sòl en cas de modificació del planejament per l’import de 50 milions d’Euros, o superior.
 3. Tampoc consta l’existència de cap Informe emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya que avali l’existència de quantioses indemnitzacions en aquest cas. Essent aquets organisme públic el que ha d’informar en supòsits de reclamació de responsabilitat patrimonial de manera preceptiva i vinculant.
 4. Resulta totalment improcedent que un responsable i un representant de l’Administració Pública, que hauria d’actuar de forma independent, imparcial i objectiva, prengui partit directament pels interessos econòmics dels Promotors i dels propietaris del sòl, i anticipi l’existència d’indemnitzacions que a criteri de la Plataforma són improcedents i inexistents.
 5. El criteri tècnic i jurídic de la Plataforma és que no s’ha adquirit per part dels Promotors cap dret a edificar i que no s’ha patrimonialitzat encara el dret a l’aprofitament urbanístic, en no haver-se complert ni executat totes les càrregues i deures urbanístics previstos al planejament urbanístic vigent.
 6. Tanmateix, consta degudament acreditat que han transcorregut els terminis previstos al planejament del municipi per desenvolupar aquest sector, sense que això hagi estat executat.
 7. L’article 6 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, avala expressament que la modificació del planejament urbanístic no comporta per si mateix el deure d’indemnitzar.
 8. La Llei estatal de règim del sòl confirma, a criteri de la Plataforma, la inexistència de l’obligació de compensar i indemnitzar en el present cas. En aquest sentit, l’article 11 en el seu apartat 2º, disposa, literalment, el següent:

ARTICLE 11 LLEI DEL SÒL: Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo: “2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.”

 1. L’Ajuntament de Begur té el deure i l’obligació d’impedir la urbanització i edificació de terrenys amb pendents superiors al 20% i de preservar la massa forestal i els valors ambientals i paisatgístics presents a la cala d’Aiguafreda. No fer-ho així seria una greu irresponsabilitat, així com una actuació administrativa contrària a Dret.
 2. El passat mes de juliol la Plataforma va presentar centenars d’al·legacions i va recollir centenars de signatures a la població que s’ha pronunciat massivament a favor de la preservació del medi natural i d’impedir la transformació urbanística de les 71 Hectàrees de sòl en aquest àmbit.
 3. És deure de l’Ajuntament atendre a l’interès general superior, que en el cas que ens ocupa, passa per la preservació del medi ambient, en aplicació de l’article 45 de la Constitució i del manament que afecta a totes les Administracions Públiques de salvaguardar aquests valors.
 4. La Plataforma no s’explica com un Consistori amb un Equip de Govern majoritàriament d’esquerres, que teòricament és més sensible als temes ambientals, s’hagi posat de manera pública, prematura i acrítica al costat dels Promotors i dels seus interessos econòmics i urbanístics per urbanitzar la cala d’Aiguafreda, i sense valorar de manera rigorosa i a fons el posicionament de la Plataforma que sol·licita un Estudi del planejament vigent i la seva modificació, ateses les irregularitats que conté i l’impacte paisatgístic i ambiental crític que el desenvolupament i execució del Pla comportaria per la cala d’Aiguafreda.

Per tot això, la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda exigim i requerim a l’Alcalde de Begur, el següent:

 1. Que l’Ajuntament de Begur sol·liciti un Dictamen jurídic a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya sobre l’existència o no d’un supòsit de responsabilitat patrimonial de l’Administració en cas de modificació puntual del planejament per la desclassificació dels terrenys pendents d’urbanitzar i edificar de la cala d’Aiguafreda, així com sobre la seva quantificació, amb anterioritat a resoldre les al·legacions presentades per la Plataforma contra l’expedient urbanístic en tràmit.
 2. Que es convoqui un Ple per debatre i valorar la situació urbanística del municipi i en particular del sector de la cala d’Aiguafreda, i sobre la conveniència d’estudiar la modificació del planejament per a la desclassificació del sòl amb l’adopció de mesures de suspensió de llicències i d’instruments d’actuació, a l’empara d’allò establert a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, de conformitat amb allò que ha sol·licitat la Plataforma i centenars de persones, veïns i residents, quines signatures han estat aportades en tràmit d’informació pública.

Més informació sobre la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda:
Web: https://salvemaiguafreda.com
Goteo: https://ca.goteo.org/project/salvemaiguafreda
Twitter: https://twitter.com/SOSAiguafreda
Facebook: https://www.facebook.com/sosaiguafreda
Email: sosaiguafreda@gmail.com

Enlace para acceder al comunicado de la Plataforma en castellano