Xalet Av. Puig Montcal

SOS Aiguafreda – Salvem la costa de Begur i Ecologistes en Acció -entitats adherides a la plataforma SOS Costa Brava-, hem procedit a impugnar davant l’Ajuntament de Begur la llicència d’obres atorgada per la Junta de Govern del passat 28 d’abril, autoritzant edificar uns terrenys situats al sector de Montcal de Begur, concretament, en una parcel·la situada en l’Avinguda Montcal número 27 (parcel·la amb referència cadastral 7028212EG1472N).

Montcal 47 Image 2020-07-06

La impugnació s’ha realitzat mitjançant la interposició d’un recurs de reposició davant del mateix Ajuntament de Begur (en data 1 de juliol de 2020), amb petició d’adopció de mesures cautelars consistents en la suspensió immediata de l’eficàcia de la llicència i demanant que no s’iniciïn les obres, atès que s’afectaran uns terrenys de naturalesa forestal inclosos a la Xarxa Europea Natura 2000 i a l’EIN Muntanyes de Begur, que haurien de ser objecte d’especial protecció.

Entre les irregularitats denunciades en autoritzar les obres, destaquem les següents:

  1. Irregularitat d’atorgar la llicència d’obres en ple confinament i malgrat la suspensió dels terminis administratius i de la paralització de tramitació d’expedients. Amb infracció del Reial Decret 463/2020 de 14 de Març pel qual s’aprovà la declaració d’estat d’alarma i de la Disposició Addicional 3ª.
  2. Il·legalitat d’autoritzar l’edificació d’un habitatge unifamiliar aïllat en terrenys inclosos a l’EIN Muntanyes de Begur segons la delimitació de l’EIN aprovada per Decret 328/92 de 14 de Desembre.
  3. Contrarietat a Dret d’edificar terrenys inclosos a la Xarxa Europea Natura 2000. Amb infracció de la Directiva Europea Hàbitats 92/42/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals, de la flora i fauna silvestres.
  4. Nul·litat de ple dret d’afectar negativament i edificar terrenys que tenen naturalesa de dunes amb pineda mediterrània que constitueixen un hàbitat d’interès comunitari prioritari.
  5. Nul·litat de ple dret de permetre edificar terrenys amb naturalesa forestal, per infracció de la Llei Forestal de Catalunya.
  6. Infracció del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines del que resulta una classificació dels terrenys com a sistema d’espais oberts dotat d’especial protecció.
  7. Manca de presentació d’Estudi d’impacte i integració paisatgística i manca de sotmetiment de l’expedient a informe d’integració paisatgística a emetre per part de l’òrgan competent en matèria de paisatge de la Generalitat de Catalunya.
  8. Impacte visual i paisatgístic crític i incompatible amb els valors presents a l’àrea i improcedència d’autoritzar les obres en el punt més alt de la parcel·la.
  9. Vulneració del deure d’exigir la prèvia urbanització del sector i l’acabament de tota l’obra urbanitzadora.
  10. Vulneració del deure d’exigir l’aportació d’aval del 100% de l’obra urbanitzadora pendent en autoritzar una llicència d’edificació quan els terrenys no tenen la condició de solar.

Per demostrar les irregularitats, SOS Aiguafreda hem presentat, a més, un Informe Tècnic emès per un Geògraf que adverteix de la inclusió al PEIN dels terrenys on la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur ha autoritzat construir-hi un habitatge unifamiliar aïllat de 2 plantes més 1 planta soterrani, amb piscina i construcció auxiliar destinada a garatge. Habitatge que es projecta construir 8 metres per sobre de la rasant de carrer i que comporta un gran impacte ambiental i paisatgístic.

La gravetat del cas -que pot comportar la destrucció d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari-, ha fet que les entitats ecologistes demanem expressament al Secretari Municipal que adverteixi als membres del Consistori de la possible irregularitat comesa i adverteixi de les il·legalitats denunciades a l’hora de resoldre el recurs interposat.

Es formula també advertiment de poder incórrer en responsabilitats de tot ordre, incloses les penals, pel supòsit de què no s’adoptin mesures immediatament i no se suspengui la llicència i es malmetin els terrenys inclosos a l’EIN Muntanyes de Begur que haurien de comptar amb la màxima protecció.

Així mateix, les entitats denunciem el fet que malgrat haver transcorregut nou mesos, l’Ajuntament de Begur encara no ha tramitat ni contestat la denúncia urbanística i la petició de revisió d’ofici del Projecte d’urbanització i del Pla Parcial del sector S-21 Montcal de Begur presentada el passat dia 1 d’agost de 2019.  En canvi, la Junta de Govern Local sí que ha tingut temps per atorgar una llicència d’obres, en ple confinament i malgrat la suspensió de terminis administratius i la paralització d’expedients derivada de la declaració d’estat d’alarma i de la Disposició Addicional 3ª del Reial Decret 463/2020 de 14 de Març.