El cas d’Aiguafreda

Un dels principals projectes urbanístics que pretén dur a terme l’Ajuntament de Begur és la construcció en 70 hectàrees situades en l’última cala relativament verge de la seva costa, concretament a la cala d’Aiguafreda.

Actualment, prop del 20% de la zona urbanitzable en les proximitats de la cala d’Aiguafreda ja està consolidada, és a dir construïda. Ara, l’Ajuntament de Begur pretén consolidar el 80% restant. Essent més de la meitat del sòl d’aprofitament privat en aquesta zona de l’empresa Comercial Cap Sa Sal, S.L., propietat de la família Molano Camacho.

El sostre total previst és de 145.564 metres quadrats. El Pla permet construir centenars d’habitatges de segona residència, la majoria unifamiliars, sense comptar les noves places hoteleres a edificar en els 4 emplaçaments previstos (incloent 3 nous hotels). Tot això, sense el suport de cap estudi d’impacte ambiental, ni paisatgístic.

Per aquests motius, nombroses entitats i veïns de la zona ens hem començant a organitzar. Entre els aspectes que més ens preocupen són la manca de transparència de l’Ajuntament de Begur i, sobretot, la preocupació per l’impacte ambiental que ocasionaria un desenvolupament urbanístic d’aquestes dimensions.

aiguafreda

La urbanització d’aquest tram de la costa, que limita amb els espais protegits “Muntanyes de Begur” del pla d’espais d’interès natural (PEIN) i “Litoral del Baix Empordà” de la Xarxa Natura 2000, compta amb un informe favorable de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 2016. En aquest informe d’avaluació ambiental, que només ocupa 7 pàgines, els encarregats de la Generalitat es limiten a avaluar si la zona urbanitzable envaeix o limita amb els espais protegits i ometen qualsevol altre tipus d’avaluació ambiental concreta.

Per aquests motius, Ecologistes en Acció i altres entitats i persones individuals que conformem la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la costa de Begur creiem que l’informe de la Generalitat no pot considerar-se sota cap concepte una avaluació ambiental, ja que no analitza la capacitat de càrrega de la zona, l’impacte de les noves edificacions, ni de les piscines que s’hi construirien, la forçosa tala dels boscos existents amb el devastador impacte sobre la fauna i la flora, l’impacte de l’augment del trànsit rodat, dels residus generats o, entre d’altres, dels recursos hídrics necessaris. Per una altra banda, el pla d’ordenació impulsat per l’ajuntament tampoc compta amb una Avaluació ambiental estratègica.

La Memòria del projecte de l’Ajuntament de Begur només indica que la modificació urbanística no ha de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica. Una afirmació que la Plataforma tampoc compartim, doncs considerem que la memòria simplement omet els impactes ambientals derivats de la construcció de centenars d’habitatges en aquest tram del litoral, que ja pateix una saturació altament insostenible els mesos d’estiu. A més, tampoc té en consideració la necessitat d’un programa de vigilància, ni inclou una avaluació de les repercussions de la urbanització sobre la integritat de les zones protegides que envolten la cala.

SOS Aiguafreda – Salvem la costa de Begur considerem que en el context actual d’escassetat de recursos naturals i de canvi climàtic, les actuacions urbanístiques especulatives com aquesta haurien de formar part del passat, no del futur que volem construir. Així doncs, per aquests i molts altres motius, ens hem personat en el tràmit d’informació pública de la Modificació puntual del POUM de Begur en la zona d’Aiguafreda i el passat més de juliol varem lliurar a l’Ajuntament de Begur nombroses al·legacions firmades per vora un miler de persones.