El cas de la Pedrera de s’Antiga

La Pedrera de s’Antiga (situada entre la cala d’Aiguafreda i Sa Riera) es tracta d’una explotació de l’any 1972 que durant anys va operar il·legalment. Finalment es va clausurar definitivament l’any 2002 i, segons conveni amb l’Ajuntament de Begur, s’havia d’haver restaurat íntegrament.

No obstant això, la pedrera mai es va restaurar i els terrenys es van acabar reclassificant, passant de sòl no urbà a sòl urbanitzable amb una compensació econòmica d’uns 414.000 euros a favor de l’Ajuntament de Begur. Una reclassificació que es va dur a terme malgrat l’existència d’un informe del 2003 de la Delegació Territorial a Girona que ho desaconsellava, per tractar-se d’una zona de naturalesa forestal (veure informe).

Actualment s’hi estan construint 24 habitatges amb vistes a les platges de Sa Riera, Illa Roja i Pals, amb un enorme impacte visual a kilòmetres de distància. Però a més, aquestes obres estan afectant totalment a una zona catalogada com “Sector de connexió” donada la seva transcendència bàsica en la connectivitat ambiental al trobar-se entre l’espai natural Muntanyes de Begur (catalogat com a PEIN, inclòs al programa Xarxa 2000 i regulat pel Pla Especial de les Muntanyes de Begur) i l’espai natural costaner (protegit i regulat entre d’altres pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner). Per tant, segons la reglamentació vigent, no estan permeses les noves edificacions en una zona classificada com a zona de connexió.

Per una altra banda aquesta zona s’havia anat regenerant de manera natural amb el pas del temps un cop finalitzada l’activitat extractiva. D’ençà el 2002, bona part del terreny es va anant regenerant de manera natural i a més es va registrar l’existència de nidificació d’una parella de ducs a la mateixa zona. Individus dels quals ara no és té cap constància. Un fet greu doncs el duc (Bubo bubo) és una Espècie d’interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats (Directiva 79/409/CEE Annex I) i també està inclosa en el Decret Legislatiu 2/2008 com Espècie protegida (Categoria B).

Què hem fet?

Al mes de novembre de 2018 la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció de Catalunya hem interposat una denúncia urbanística contra els actes d’edificació i recurs de reposició impugnant la llicència d’obres, així com anunciant la impugnació indirecta del planejament i del conveni subscrit.

En la denuncia presentada argumentem que els moviments de terra, les obres d’anivellament i d’edificació que s’estan executant a la Pedrera de s’Antiga estan provocant un impacte paisatgístic i ambiental incompatible amb els valors naturals presents a l’àrea, comportant una greu agressió al paisatge i una vulneració del conjunt de l’ordenament jurídic.

Amb la presentació d’aquesta denúncia les entitats sol·licitem a l’Ajuntament que aturi les obres que afecten fins a 20.470 m2 en una zona situada en la franja de 500 metres del domini públic marítim-terrestre. A més, considerem que en els últims mesos les obres han sobrepassat amb escreix els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000, i alhora han ocupat il.legalment el Rec d’en Gara i el domini públic hidràulic. Aspectes que representen una greu vulneració contra el medi ambient.

Per una altra banda, entre els nombrosos aspectes que fonamenten la denúncia presentada, hi consta també la infracció per part de l’Ajuntament de Begur en permetre la urbanització de terrenys amb pendents superiors al 20%, acte que vulnera la Llei d’Urbanisme.

Plànol obra s'antiga

Així mateix, les entitats denuncien la concessió d’un tracte singular i de favor en permetre requalificar aquests terrenys que estaven classificats com a sòl no urbanitzable, així com un supòsit de desviació de poder per part de l’Ajuntament, doncs en lloc de restaurar la pedrera, és a dir, recuperar-ne la seva naturalesa forestal, en va permetre l’edificació.

Aquesta reclassificació, que va ser fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Begur i l’empresa Ses Negres S.L. (Promotora representada pel Sr. Joan Gual Balmanya, fill de l’exalcalde de Begur), va comportar alhora una compensació econòmica d’uns 414.000€ per a l’Ajuntament de Begur. Les entitats denunciants considerem que la signatura del conveni que permet la requalificació de l’àmbit de la Pedrera de s’Antiga com a sòl urbanitzable i edificable es va pactar al marge de l’interès públic i de manera irregular. Motius pels quals sol·licitem la seva anul·lació.

En resum, alguns dels paràmetres pels quals considerem insostenible la construcció en aquesta pedrera il·legal, són:

  1. Pendents superiors al 20%, amb desnivells de 80 metres d’alçada total des de la cota 60 a la 145 per sobre del nivell del mar
  2. Afectació d’una zona forestal i els espais protegits amb els que delimita (del Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000
  3. Afectació del Rec d’en Gara
  4. Possible afectació Reserva Marina “SES NEGRES”
  5. Impacte visual i paisatgístic crític
  6. Creació d’una pantalla arquitectònica dins dels primers 500 metres de la costa
  7. Reclassificació de l’antiga pedrera sense restauració en sòl urbanitzable
  8. Signatura d’un conveni il·legal
  9. No exigència de responsabilitats i restauració dels terrenys

A dia d’avui encara estem esperant resposta per part de l’Ajuntament de Begur a la denúncia urbanística interposada el passat mes de novembre de 2018.

Veure vídeo de la Plataforma sobre la Pedrera de s’Antiga realitzat amb l’objectiu de difondre el cas i recaptar diners per continuar amb les accions jurídiques previstes: