El cas de la Pedrera de s’Antiga

Per poder fer front a les despeses judicials d’aquest cas que hem portat al tribunal contenciós necessitem suport econòmic. Tothom que pugui col·laborar, si us plau, que faci la seva aportació a través la secció AJUDA.


La Pedrera de s’Antiga (situada entre la cala d’Aiguafreda i Sa Riera) es tracta d’una explotació de l’any 1972 que durant anys va operar il·legalment. Finalment es va clausurar definitivament l’any 2002 i, segons conveni amb l’Ajuntament de Begur, s’havia d’haver restaurat íntegrament.

No obstant això, la pedrera mai es va restaurar i els terrenys es van acabar reclassificant, passant de sòl no urbà a sòl urbanitzable amb una compensació econòmica d’uns 414.000 euros a favor de l’Ajuntament de Begur. Una reclassificació que es va dur a terme malgrat l’existència d’un informe del 2003 de la Delegació Territorial a Girona que ho desaconsellava, per tractar-se d’una zona de naturalesa forestal (veure informe).

Actualment s’hi estan construint 5 dels 24 habitatges previstos amb vistes a les platges de Sa Riera, Illa Roja i Pals, amb un enorme impacte visual a kilòmetres de distància. Però a més, aquestes obres estan afectant totalment a una zona catalogada com “Sector de connexió” donada la seva transcendència bàsica en la connectivitat ambiental en trobar-se entre l’espai natural Muntanyes de Begur (catalogat com a PEIN, inclòs al programa Xarxa 2000 i regulat pel Pla Especial de les Muntanyes de Begur) i l’espai natural costaner (protegit i regulat entre d’altres pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner). Per tant, segons la reglamentació vigent, no estan permeses les noves edificacions en una zona classificada com a zona de connexió.

Per una altra banda aquesta zona s’havia anat regenerant de manera natural amb el pas del temps un cop finalitzada l’activitat extractiva. D’ençà el 2002, bona part del terreny es va anant regenerant de manera natural i a més es va registrar l’existència de nidificació d’una parella de ducs a la mateixa zona. Individus dels quals ara no es té cap constància. Un fet greu doncs el duc (Bubo bubo) és una Espècie d’interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats (Directiva 79/409/CEE Annex I) i també està inclosa en el Decret Legislatiu 2/2008 com Espècie protegida (Categoria B).

Què hem fet?

Al mes de novembre de 2018 la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció de Catalunya hem interposat una denúncia urbanística contra els actes d’edificació i recurs de reposició impugnant la llicència d’obres, així com anunciant la impugnació indirecta del planejament i del conveni subscrit.

En la denúncia presentada argumentem que els moviments de terra, les obres d’anivellament i d’edificació que s’estan executant a la Pedrera de s’Antiga estan provocant un impacte paisatgístic i ambiental incompatible amb els valors naturals presents a l’àrea, comportant una greu agressió al paisatge i una vulneració del conjunt de l’ordenament jurídic.

Amb la presentació d’aquesta denúncia les entitats sol·licitem a l’Ajuntament que aturi les obres que afecten fins a 20.470 m2 en una zona situada en la franja de 500 metres del domini públic marítim-terrestre. A més, considerem que en els últims mesos les obres han sobrepassat amb escreix els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000, i alhora han ocupat il·legalment el Rec d’en Gara i el domini públic hidràulic. Aspectes que representen una greu vulneració contra el medi ambient.

Per una altra banda, entre els nombrosos aspectes que fonamenten la denúncia presentada, hi consta també la infracció per part de l’Ajuntament de Begur en permetre la urbanització de terrenys amb pendents superiors al 20%, acte que vulnera la Llei d’Urbanisme.

Així mateix, les entitats denuncien la concessió d’un tracte singular i de favor en permetre requalificar aquests terrenys que estaven classificats com a sòl no urbanitzable, així com un supòsit de desviació de poder per part de l’Ajuntament, doncs en lloc de restaurar la pedrera, és a dir, recuperar la seva naturalesa forestal, en va permetre l’edificació.

Aquesta reclassificació, que va ser fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Begur i l’empresa Ses Negres S.L. (Promotora representada pel Sr. Joan Gual Balmanya, fill d’un exalcalde de Begur), va comportar alhora una compensació econòmica d’uns 414.000€ per a l’Ajuntament de Begur. Les entitats denunciants considerem que la signatura del conveni que permet la requalificació de l’àmbit de la Pedrera de s’Antiga com a sòl urbanitzable i edificable es va pactar al marge de l’interès públic i de manera irregular. Motius pels quals sol·licitem la seva anul·lació.

En resum, alguns dels paràmetres pels quals considerem insostenible la construcció en aquesta pedrera il·legal, són:

 1. Pendents superiors al 20%, amb desnivells de 80 metres d’alçada total des de la cota 60 a la 145 per sobre del nivell del mar
 2. Afectació d’una zona forestal i els espais protegits amb els quals delimita (del Pla d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000
 3. Afectació del Rec d’en Gara
 4. Possible afectació Reserva Marina “SES NEGRES”
 5. Impacte visual i paisatgístic crític
 6. Creació d’una pantalla arquitectònica dins dels primers 500 metres de la costa
 7. Reclassificació de l’antiga pedrera sense restauració en sòl urbanitzable
 8. Signatura d’un conveni il·legal
 9. No exigència de responsabilitats i restauració dels terrenys

Amb data de 29 de gener de 2019 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Begur va acordar desestimar la denúncia urbanística presentada per Ecologistes en Acció de Catalunya el passat mes de novembre de 2018. A conseqüència, el mes de març de 2019 hem interposat un Recurs Contenciós al Jutjat Contenciós nº 1 de Girona que ha estat admès a tràmit  el mes d’abril de 2019 i en el qual denunciem la llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament de Begur.

Cronologia

 • 6 de març de 2018: L’Ajuntament de Begur atorga la llicència d’obres a la Pedrera de s’Antiga.
 • 8 de novembre de 2018: La Plataforma SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció de Catalunya interposen una denúncia urbanística contra els actes d’edificació a la Pedrera.
 • 16 de novembre de 2018: El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat anuncia als alcaldes una moratòria imminent a primera línia de la Costa Brava.
 • 17 de gener de 2019: La Comissió d’Urbanisme de Girona inclou aquest sector dintre de la moratòria (tot i això, al ja disposar del permís d’obres per a realitzar la primera fase del projecte de 5 habitatges, l’edificació continua).
 • 31 de gener de 2019: La Junta de Govern de l’Ajuntament de Begur acorda desestimar la denúncia urbanística contra els actes d’edificació i la llicència d’obres de s’Antiga. En resum, tot i la moratòria i la denúncia, la construcció de la primera fase del projecte continua.
 • 10 d’abril de 2019: SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció presenten un Recurs Contenciós al Jutjat Contenciós nº 1 de Girona que ha estat admès a tràmit.

Què sabem dels promotors?

Pel que fa a la urbanització de la Pedrera de s’Antiga, cal assenyalar que gran part del capital prové de l’estranger. Tot i que hi ha un entramat d’empreses involucrades, és rellevant saber que l’empresa promotora d’aquest projecte inicialment era Ses Negres SL, representada pel Sr. Joan Gual Balmanya (fill d’un exalcalde de Begur). Tal com revela un article publicat AL TRIANGLE el gener de 2019 titulat “Els Pirates Ataquen Begur”, aquesta última empresa va vendre els terrenys de la pedrera l’any 2017 a l’empresa constructora Bacanar SL, que fa alguns mesos es va constituir com Albacsari Investments SL i que té com a administradors mancomunats al mateix Sr. Juan Gual Balmanya i la Sra. Maria Bulatova (de nacionalitat russa i resident a Marbella, però que comparteix domicili fiscal amb Bacanar SL). El soci majoritari d’Albacsari és d’una societat russa que es diu BC Alliance Inversions (Holding) LTD fundada a Xipre.


Veure vídeo de la Plataforma sobre la Pedrera de s’Antiga realitzat amb l’objectiu de difondre el cas i recaptar diners per continuar amb les accions jurídiques previstes: