Montcal

Per poder fer front a la interposició d’un recurs contenciós impugnant la llicència d’obres concedida per l’Ajuntament de Begur; així com una petició de declaració de nul.litat del Projecte d’urbanització, necessitem recaptar 3.600€. Tota ajuda serà molt benvinguda. Tothom que pugui col·laborar, si us plau, que faci la seva aportació a través de la secció AJUDA.


m-whatsapp-image-2019-03-03-at-13.18.39-copia

A tocar de Puig Montcal (Begur), l’Ajuntament ha permès el desenvolupament d’un nou projecte urbanístic amb un elevant impacte ambiental i paisatgístic i que suposa donar continuïtat al teixit urbà entre les zones d’Aiguablava, Fornells i Los Olivos.

Es tracta d’un Projecte d’urbanització en un sector anomenat “Montcal 2” (S-21 Montcal 2) i d’un Pla Parcial d’Ordenació que porta el mateix nom, amb el que es preveu construir 33 habitatges, així com nous vials i aparcaments en una zona allunyada del nucli urbà de Begur.

El desenvolupament del Sector “Montcal 2”, aprovat de manera definitiva al setembre de 2014 i amb Projecte d’Urbanització aprovat el 2016, ocupa una superfície de 111.008 m2 i afecta una zona actualment boscosa. Però, tot i tractar-se d’uns terrenys muntanyencs i de tipologia forestal, el POUM de Begur el va classificar com urbanitzable. Un fet que posa encara més en perill els valors naturals i paisatgístics de Begur i de la seva costa. Una àrea d’una bellesa excepcional de la qual actualment només resten petits fragments relictes.

Entre els aspectes més rellevants destaca que més de la meitat del sector, en el que s’està desenvolupant el nou projecte, es superposa àmpliament amb l’Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000. Catalogació que en principi hauria de permetre garantir la conservació d’aquest espai natural i no pas la seva degradació. A banda, el projecte s’està desenvolupant sobre un ecosistema dunar d’una gran fragilitat. De fet, els terrenys d’aquesta zona són en realitat un dipòsit de sorres d’origen eòlic format durant el Quaternari i que es troba fixat per una vegetació predominantment arbòria, formada per pinedes.

Aquesta zona pertany al sistema de dunes continentals de Begur que està en contacte amb la platja de Pals i que es perllonga fins a més enllà de Montcal. Es tracta d’un hàbitat de dunes amb pinedes d’interès comunitari amb categoria de prioritari per la Directiva Hàbitats. Per tant, la seva urbanització no només hauria d’estar completament prohibida, sinó que en tractar-se d’un hàbitat molt escàs, en clara regressió a tot Catalunya i amb un elevat grau d’amenaça, es considera un hàbitat amb gran interès de conservació en l’àmbit Europeu que requereix l’establiment de mesures de conservació prioritàries.

Per una altra banda, el 13 de febrer de 2019 la Generalitat de Catalunya va incloure aquest sector en la Moratòria urbanística de sols no sostenibles de litoral gironí. En la fitxa tècnica justificativa destaca que: el 69% del sector té pendents superiors al 20% i el 59% té protecció especial de PEIN i/o de la Xarxa Natura 2000. Motius pels quals la moratòria indica que “El sector S-21 és d’aplicació la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el que estableix l’article 73 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.” No obstant això, com el projecte ja tenia els permisos de l’Ajuntament previ a la moratòria, les obres han pogut seguir el seu curs.

Per aquests i altres motius, amb data 1 d’agost de 2019, la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem Begur, mitjançant Ecologistes en Acció, ha interposat:

  • Una petició de revisió d’ofici per la declaració de nul·litat de ple dret del Pla Parcial, el Projecte d’urbanització i la llicència d’obres.
  • Una denúncia urbanística contra les obres i petició de paralització de les obres i de suspensió de l’eficàcia del Projecte d’urbanització i del Pla Parcial.

Entre els paràmetres insostenibles de la denúncia interposada per ambdues entitats destaquen que:

  • Es tracta d’una zona amb un gran interès biològic i paisatgístic. Tota la zona del projecte afecta terrenys de naturalesa forestal recoberts per boscos.
  • El 76% de la superfície de tot l’àmbit presenta pendents superiors al 20%.
  • Més del 53% de tot l’àmbit són terrenys inclosos en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000, catalogacions que han de permetre garantir-ne la seva conservació tant a Catalunya com a nivell Europeu. No obstant això, aquestes àrees (en principi protegides) es veuran afectades per la previsió de construcció de 12 habitatges i la implantació d’un vial.
  • Part de l’àmbit és un sistema d’espais oberts amb la condició de Sòl No Urbanitzable (SNU) de protecció especial de conformitat amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
  • Tot l’àmbit correspon a dunes amb pinedes de pi pinyoner o de pinastre. Hàbitat catalogat d’interès comunitari amb categoria de prioritari (Codi 2270). Hàbitat molt escàs, amb grau d’amenaça molt alt que requereix mesures de conservació prioritària a escala europea.
  • En general, la zona destaca per la seva importància faunística, doncs és una zona potencial per a la nidificació del mussol banyut i refugi de moltes espècies de fauna i indret de cria i refugi. Alhora, l’àrea és un lloc d’interès comunitari (LIC) i Zona d’Especial protecció per les aus (ZEPA).

Enllaç a la denúncia urbanística presentada.