Peticions

No hi ha cap dubte que el conjunt de plans i projectes urbanístics comportarà greus impactes acumulatius, tant ambientals com paisatgístics, sobre el conjunt del litoral de Begur, fent perillar el seu caràcter autèntic.

Per una altra banda la majoria d’aquestes residències només s’ocupen unes poques setmanes o dies a l’any, bàsicament durant els mesos d’estiu, mentre que la resta de l’any el municipi pateix d’una manca de diversitat econòmica preocupant. Creiem que la base de la cohesió social i de l’economia local de la Costa Brava és precisament la conservació del seu territori i seu patrimoni natural, i no pas la seva destrucció i sobresaturació.

A banda, no entenem com Begur pot estar subscrit a la Xarxa Estatal de Municipis per la Qualitat de Vida, una aliança adscrita a la filosofia Cittaslow – Slow City que, entre altres requisits obliga als seus municipis adscrits a tenir una política urbanística en pro del territori i no per ocupar-lo urbanísticament. Considerem que el consistori no compleix en absolut amb aquest i altres aspectes de la filosofia Slow City, doncs el propi Ajuntament està promovent precisament tot el contrari: destrucció del litoral, augment de la pressió turística, del trànsit rodat, de la contaminació i del consum de recursos naturals escassos, com ara l’aigua.

Així mateix volem ressaltar que el planejament urbanístic de l’Ajuntament de Begur vulnera les Directrius Territorials de Paisatge del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, instrument d’ordenació del territori, de naturalesa vinculant i superior jeràrquic en relació al planejament urbanístic municipal pel que fa: L’obligació de mantenir la façana marítima i la identitat paisatgística; Impedir el contínuum urbà; Limitar i minimitzar els moviments de terres; Evitar terraplenats que afectin torrents i rieres; Mantenir l’estructura paisatgística i; El deure de denegar el Projecte quan la integració paisatgística no és satisfactòria.

Per tot això, la Plataforma de Begur ens hem posat mans a l’obra i entre els casos principals que estem treballant actualment destaquen el de la Cala d’Aiguafreda, la Pedrera de s’Antiga, així com el de la urbanització Jardins de Sa Riera Living (casos descrits en la secció Projectes Urbanístics). Però alhora, sol·licitem mitjançant aquest escrit una la desclassificació de múltiples sectors i una protecció efectiva del nostre medi natural.

Amb la voluntat de defensar l’interès general de les generacions actuals i futures, la Plataforma cívica SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur instem l’Ajuntament de Begur i instàncies superiors a:

  1. Revisar el planejament per tal de replantejar els sectors de sòl urbanitzable (20 sectors que afecten unes 118 hectàrees amb un potencial de 712 nous habitatges deslligats de l’actual nucli urbà) i suspendre la tramitació de Plans i de llicències per tal de desclassificar els sectors de naturalesa forestal i amb pendents superiors al 20%, amb l’objectiu de preservar la connectivitat biològica, el paisatge i els valors naturals, socials i culturals del municipi.
  2. Revisar el planejament per tal de replantejar els sectors de sòl urbà (19 sectors que afecten unes 165 hectàrees amb un potencial de més de 1.000 habitatges) i suspendre la tramitació de Plans i de llicències per tal de desclassificar els sectors de naturalesa forestal i amb pendents superiors al 20%, amb l’objectiu de preservar la connectivitat biològica, el paisatge i els valors naturals, socials i culturals del municipi.
  3. Atendre les al·legacions presentades per SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció en relació a la urbanització de la cala d’Aiguafreda i procurar la revisió del règim urbanístic vigent tot estudiant la desclassificació total o de bona part del referit Polígon.
  4. Suspendre l’eficàcia de la llicència atorgada per construir en el sector urbanitzable de la Pedrera de s’Antiga tot estimant la petició formulada per SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció mentre s’estudia a fons la denúncia presentada i els arguments d’il·legalitat de la classificació del sòl i de la llicència d’obres que fonamenten la denúncia.
  5. Replantejar l’actuació urbanística de la promoció de Jardins de Sa Riera tot estimant la petició formulada per SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció mentre s’estudia a fons la denúncia presentada i adoptar mesures cautelars suspenent les obres d’urbanització que s’han iniciat.

Paral·lelament, la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur també està col·laborant i participant activament amb el companys de la Plataforma SOS Costa Brava a través de la qual hem firmat un manifesti i sol·licitem tota una sèrie de requisits per a que es procedeixi a preservar de manera efectiva les zones forestals i els espais d’interès natural i paisatgístic de tot el litoral gironí. Per firmar i recolzar les demandes de la Plataforma SOS Costa Brava firmeu la petició a CHANGE.ORG.

Entre les peticions més rellevants de SOS Costa Brava destaquen:

  1. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner-3 per desclassificar els sòls urbanitzables no desenvolupats i els sòls urbans no consolidats i no executats de tot el litoral gironí.
  2. Instar els ajuntaments de la Costa Brava a iniciar la revisió dels seus planejaments urbanístics i expedients de modificació puntuals per desclassificar els sòls urbanitzables no desenvolupats i els sòls urbans no consolidats i no executats en terrenys amb massa forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.
  3. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que creïn el Conservatori del Litoral de Catalunya per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, perquè faci l’adquisició pública del sòl i en transfereixi la gestió als ajuntaments o entitats locals, destinant els ingressos de la taxa turística i altres recursos públics a aquesta finalitat.